logo
Bachleda Luxury Hotel Krakow, Kraków
Bachleda Luxury Hotel Krakow, Kraków
Bachleda Luxury Hotel Krakow, Kraków
Zarezerwuj
cms.banner_img

REGULAMIN BACHLEDA LUXURY HOTEL KRAKOW MGALLERY HOTEL COLLECTION

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

1.Regulamin określa przedmiot i zasady świadczenia usług, odpowiedzialności obu stron orazprzebywania na terenie Bachleda Luxury Hotel i jest integralną częścią umowy, do której zawarciadochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/aIbozapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych powyżejGość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Bachleda Luxury Hotel MGalleryHotel Collection.
3.Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu oraz na stronie:www.bachledaluxuryhotel.pl/kontakt.
4.Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.

 

§2

DOBA HOTELOWA

1.Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2.Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.
3.Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić wRecepcji najpóźniej do godz. 9:00 w dniu, w którym upływa pierwotny termin wymeldowania z Hotelu.Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi, według aktualnego na danydzień cennika znajdującego się na stronie www.bachledaluxuryhotel.pl.
4.Wcześniejsze zameldowanie i późniejsze wymeldowanie jest możliwe w miarę dostępności pokoi pouprzednim kontakcie z Recepcją i potwierdzeniu tej możliwości.
5.Późne wymeldowanie, zależne jest od dostępności i wymaga uprzedniego kontakcie z Recepcją.
6.Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku brakudostępności pokoju, niedokonania wcześniej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz wprzypadku nieprzestrzegania regulaminu.

§3

REZERWACJA I ZAKWATEROWANIE GOŚCIA W HOTELU

1.Podstawą zakwaterowania Gościa jest okazanie w Recepcji Hotelu dokumentu tożsamości zfotografią dla każdego Gościa przebywającego w wynajętym pokoju oraz wypełnienie i podpisaniekarty rejestracyjnej pobytu Gościa w Hotelu, jak również okazanie karty kredytowej użytej w trakciedokonywania rezerwacji stanowiącej własność Gościa. Podpisanie przez Gościa karty rejestracyjnejpobytu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług noclegowych oraz innychoferowanych przez Hotel oraz z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Hotelu. W przypadkuodmowy okazania dokumentu tożsamości Gościa oraz karty kredytowej użytej w trakcie dokonywaniarezerwacji stanowiącej własność Gościa, Hotel ma prawo odmówić świadczeń zakwaterowania orazanulować rezerwację Gościa na zasadach anulacji zgodnych z polityką anulacji obowiązującą Gościaw chwili dokonywania rezerwacji.
2.Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za któryuiścił opłatę należną za pobyt.
3.Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym w godzinach od6:00 do 22:00.
4.Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyłregulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Hotelu lub Gości, szkody na osobieGości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu.
5.Rezerwacja standardowa (zwana elastyczną) to rezerwacja, która posiada możliwość anulacji dogodz. 18.00 na 2 dni przed przyjazdem. W przypadku jej dokonania pobrane środki zostaną zwrócone.Brak anulacji w powyższym terminie i nie wykorzystanie rezerwacji spowoduje obciążenie opłatąanulacyjną w wysokości pobranej gwarancji oraz anulacją rezerwacji.
6.Rezerwację należy zagwarantować poprzez dokonanie opłaty za pierwszą dobę. Brak dokonaniaopłaty do 24h oznacza rezygnację i anulację rezerwacji.
7.W przypadku rezerwacji bezzwrotnej, rezerwację należy zagwarantować w momencie jejdokonywania poprzez dokonanie opłaty za cały pobyt.
8.Brak dokonania opłaty do 24h oznacza rezygnację i anulację rezerwacji. W przypadku anulacjirezerwacji, pobrana przez Hotel gwarancja nie zostanie zwrócona.
9.Podczas zameldowania należy uiścić depozyt na wszelkie dodatkowe usługi lub szkody w formiepreautoryzacji na karcie kredytowej lub gotówką w wysokości 1000 PLN. Depozyt jest obowiązkowy.

§4

USŁUGI

1.Hotel Świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2.W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszeniezastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
3.Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
a.warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
b.bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c.profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
d.sprzątanie pokoju (Hotelu) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
e.sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będąmogły być usunięte niezwłocznie, Hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w innysposób złagodzić niedogodności.
4.Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a.Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b.Budzenie o wyznaczonej godzinie,
c.Przyjmowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych Gościa w okresie pobytu w hotelu do depozytuw recepcji hotelu z zastrzeżeniem &6 ust. 4 Regulaminu,
d.Przechowywanie bagażu gościa,
e.Zamawianie taxi.
5.Goście mogą korzystać nieodpłatnie ze strefy SPA w wyznaczonych godzinach.
6.Na życzenie Gościa przebywającego w Hotelu z małymi dziećmi (od 0 do 3 lat) do pokoju bezpłatniezostanie wstawione łóżeczko. Hotel uwzględni życzenie wstawienia łóżeczka dziecięcego w miarę ichdostępności w Hotelu.
7.Osoby przebywające na terenie Hotelu nie są uprawnione do korzystania na jego terenie z innych niżhotelowe usług gastronomicznych, w szczególności w formie cateringu zewnętrznego.
8.Zwierzęta nie są akceptowane w Hotelu. Goście ponosić będą odpowiedzialność materialną zawszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych bądź mienia innych Gościpowstałe w wyniku działania zwierząt bezprawnie przebywających na terenie Hotelu.
9.Hotel świadczy na rzecz gości usługę parkingową polegającą na odpłatnym udostępnieniu Gościommiejsca postojowego na posiadanym przez hotel niestrzeżonym parkingu zewnętrznym orazwewnętrznym w garażu podziemnym. W ramach usługi parkingowej, na życzenie Gościa hotelświadczy usługę typu Valet Parking polegającą na odprowadzeniu/przyprowadzeniu pojazdu na/zmiejsca postojowego na parkingu zewnętrznym lub w garażu podziemnym przez pracownika hotelu.
10.Obiekt otrzymał od konserwatora zabytków zgodę na odstępstwo kategoryzacyjne dotycząceosłony nad podjazdem. W zamian oferuje dodatkowe udogodnienia ponad wymogi kategoryzacjiobiektu 5-gwiadkowego w każdym pokoju znajdują się: zestawy kosmetyczne, ekspres do kawy,lusterko kosmetyczne; w obiekcie: dodatkowe usługi odnowy biologicznej, wewnętrzne patio.

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzoremopiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkieszkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci do 18roku życia.
2.Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lubzniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałej z winy jego lubodwiedzających go osób, lub osób odwiedzających te ostatnie. Hotel zastrzega sobie możliwośćobciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia iszkód stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.Niezależnie od cennika, hotel zastrzega sobie prawo do indywidulanej i odrębnej wyceny zniszczeń,w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody. Ponad to jeśli zaistnieje taka okoliczność,Gość zostanie obciążony kosztem wycofania pokoju ze sprzedaży, według cennika obowiązującegona stronie www.bachledaluxuryhotel.pl, na czas usunięcia szkód i zabrudzeń.
4.Gość zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa polskiego, wszczególność dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej. Na terenie hotelu obowiązujezakaz stosowania przemocy słownej oraz fizycznej w stosunku do innych osób, w tym innych Gościoraz pracowników hotelu. Obowiązuje zakaz używania słów powszechnie uznanych za obelżywe, jakrównież zachowania mogącego zostać uznane za naruszające zasady współżycia społecznego orazustalone zwyczaje, w szczególności zachowania agresywnego, wulgarnego oraz obscenicznegonaruszającego zasady i normy społeczne.
5.W przestrzeniach publicznych hotelu obowiązują zasady stosownego ubioru (dress code), o którychpracownicy hotelu informują Gościa każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba i Gość zobowiązany jestdostosować swój ubiór do wymogów miejsca, w którym chce przebywać. Obowiązuje zakazprzebywania w przestrzeni publicznej bez odzieży (nago) lub w stroju nieodpowiednim do miejscaprzebywania gościa (zakaz przebywania w stroju kąpielowym lub w szlafroku lub w negliżu wprzestrzeniach restauracji oraz baru).
6.Goście hotelowi zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego wychowania orazpowstrzymywania się od zachowania, w sposób mogący zakłócać pobyt innym Gościom lub osobompracującym w hotelu (zbyt głośne zachowanie, krzyki, głośna muzyka lub dźwięk w urządzeniachelektronicznych Gościa).
7.W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie,która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu,uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualnie zniszczenia orazdo opuszczenia Hotelu na żądanie Hotelu.
8.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor,zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.
9.Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, wrazie opóźnienia się Gościa z uregulowanie płatności za pobyt lub nieuregulowania należności zeświadczone usługi.

 §6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, niepóźniej niż w terminie 1 doby, a każdorazowo nie później niż przed opuszczeniem Hotelu, pod rygoremutraty prawa powoływania się na wystąpienie szkody.
2.Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztownościalbo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeżeli przedmioty tezostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji i hotel pisemnie przyjmie odpowiedzialnośćza zniszczenie lub utratę tych przedmiotów.
3.Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużejwartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowywania w depozyciehotelowym.
4.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdunależącego do Gościa zaparkowanego zarówno na wewnętrznym parkingu hotelowym w garażupodziemnym, jak również na parkingu zewnętrznym.
5.Hotel ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie samochodu Gościa, jeżeli szkoda powstała w trakciei w związku ze świadczeniem usługi Valet Parking przez pracownika Hotelu/osobę, za którą Hotelponosi odpowiedzialność.

 §7

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju hotelowym będąodesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy od czasuopuszczenia Hotelu przez Gościa, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zniszczone zgodniez obowiązującym prawem. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze i leki przechowywanebędą przez 24 godziny.

§8

CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego. 

§9

REKLAMACJE

1.Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakościświadczonych usług.
2.Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja lub General Manager pod adresem: HB4U7-GM@accor.com.
3.Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonychusług, nie później niż w terminie 1 doby, jednakże każdorazowo przed opuszczeniem Hotelu, podrygorem utraty prawa powoływania się na dostrzeżone uchybienia.

§10

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz używaniawszelkich urządzeń podobnych wytwarzających dym, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Zazłamanie zakazu Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł, co nie wyłącza obciążenia Gościakosztami wszelkich czynności niezbędnych do przywrócenia pomieszczeń hotelowych do należytegostanu (jak na przykład ozonowanie, etc.). Ponad to jeśli zaistnieje taka okoliczność, Gość zostanieobciążony kosztem wycofania pokoju ze sprzedaży.
2.W Hotelu nie można przechowywać nielegalnych substancji, ładunków niebezpiecznych, broni,amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
3.Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą oochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Spółkę BachledaLuxury Properties Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzyniecka 29/lok. 202 dla potrzebniezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania prze Gościa z pozostałych usługświadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ichpoprawiania.
4.Zakazuje się prowadzenia w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalnościhazardowej.
5.Gość nie może powodować nadmiernego hałasu na terenie Hotelu, nieprzyjemnych zapachów zpokoju hotelowego, ani w inny sposób przeszkadzać pozostałym Gościom Hotelu.
6.Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym jego funkcjonalności ibezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojachhotelowych i ich wyposażeniu.
7.W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów oraz wykonywania sesji fotograficznych wcelu ich rozpowszechniania bez uprzednio uzyskanej od Hotelu zgody wyrażonej na piśmie. Wprzypadku stwierdzenia naruszenia przez Gości zakazu nagrywania lub fotografowania wnętrz Hotelupracownik Hotelu ma prawo odmówić zameldowania lub wymeldować Gości ze skutkiemnatychmiastowym, bez prawa do żądania zwrotu środków za pobyt w Hotelu. Gość zobowiązany jest wobecności pracownika Hotelu usunąć na jego żądanie wszelkie fotografie lub zarejestrowany obrazlub dźwięk przedstawiający wnętrza Hotelu.
8.Postanowienia ujęte w §10 pkt. 7 Regulaminu dotyczą wykonywania fotografii i filmów w celach niezwiązanych z użytkiem prywatnym, pamiątkowym oraz rekreacyjnym, tj. w szczególności W celach:komercyjnych oraz na użytek obrotu gospodarczego.
9.W razie powzięcia przez Hotel wiadomości o wykorzystaniu fotografii lub nagrań wideo wykonanychwe wnętrzach hotelu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody, o której mowa w pkt. 7, hotel maprawo do żądania odpowiedniego wynagrodzenia z tego tytułu oraz do żądania zaprzestania dalszegoużywania, jak też rozpowszechniania materiałów pozyskanych lub wykonanych wbrew niniejszemuregulaminowi.

 

Zobacz na mapie
Zarezerwuj
+48 12 424 11 00

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Bachleda Luxury Properties Sp. z o.o., Zwierzyniecka 29/202, 31-105, Kraków Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane