logo
Bachleda Luxury Hotel Krakow, Kraków
Bachleda Luxury Hotel Krakow, Kraków
Bachleda Luxury Hotel Krakow, Kraków
Zarezerwuj
cms.banner_img

REGULAMIN BACHLEDA LUXURY HOTEL KRAKOW MGALLERY BY SOFITEL

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywanie na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/aIbo zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Bachleda Luxury Hotel MGallery by Sofitel.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu oraz na stronie: www.bachledaluxuryhotel.pl/kontakt
 4. Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.

 

§2

DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa w pokojach trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 9:00 w dniu pierwotnego wymeldowania z Hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarą dostępności pokoi, według aktualnego na dany dzień cennika na stronie www.bachledaluxuryhotel.pl
 4. Późne wymeldowanie, zależne od dostępności po uprzednim kontakcie z Recepcją.
 5. Hotel zastrzega  sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku niedokonania wcześniej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

§3

REZERWACJA  I MELDUNEK

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej oraz okazanie karty kredytowej użytej w trakcie dokonywania rezerwacji.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym w godzinach od 6:00 do 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Hotelu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu.
 5. Rezerwacja standardowa (zwana elastyczną) to rezerwacja, która posiada możliwość anulacji do godz. 14:00 na 4 dni przed przyjazdem.W przypadku jej dokonania pobrane środki zostaną zwrócone. Brak anulacji w powyższym terminie i nie wykorzystanie rezerwacji spowoduje obciążenie opłatą anulacyjną w wysokości pobranej gwarancji oraz anulacją rezerwacji.
 6. Rezerwację należy zagwarantować poprzez dokonanie opłaty za pierwszą dobę. Brak dokonania opłaty do 24h oznacza rezygnację i anulację rezerwacji.
 7. W przypadku rezerwacji bezzwrotnej, rezerwację należy zagwarantować w momencie jej dokonywania poprzez dokonanie opłaty za cały pobyt.
 8. Brak dokonania opłaty do 24h oznacza rezygnację i anulację rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji, pobrana przez Hotel gwarancja nie zostanie zwrócona.

§4

USŁUGI

 1. Hotel Świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i  standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  4. sprzątanie Hotelu i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  5. sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności,
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. Budzienie o wyznaczonej godzinie,
  3. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu w depozycie w recepcji z zastrzeżeniem &6 ust. 4 Regulaminu,
  4. Przechowywanie bagażu gościa,
  5. Zamawianie taxi
 5. Goście mogą korzystać nieodpłatnie ze strefy SPA w wyznaczonych godzinach.
 6. Na życzenie Gościa przebywającego w Hotelu z małymi dziećmi (od 0 do 3 lat) do pokoju bezpłatnie zostanie wstawione łóżeczko. Hotel uwzględni życzenie wstawienia łóżeczka dziecięcego w miarą ich dostępności w Hotelu.
 7. Osoby przebywające na terenie Hotelu nie są uprawnione do korzystania na jego terenie z innych niż hotelowe usług gastronomicznych, w szczególności w formie cateringu zewnętrznego.

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci do 18 roku życia. 
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałej z winy jego lub odwiedzających go osób, lub osób odwiedzających te ostatnie. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia i szkód stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Niezależnie od cennika
 3. Nie zależnie od cennika, hotel zastrzega sobie prawo do indywidulanej i odrębnej wyceny zniszczeń, w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody. Ponadto jeśli zaistnieje taka okoliczność, Gość zostanie obciążony kosztem wycofania pokoju ze sprzedaży, według cennika  obowiązującego na stronie www.bachledaluxuryhotel.pl, na czas usunięcia szkód i zabrudzeń.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualnie zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu. 
 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi. 
 6. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w razie opóźnienia się Gościa z uregulowanie płatności za pobyt lub nieuregulowania należności ze świadczone usługi.
 7. Każdy z Gości zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami zawartymi w informatorze "Stay Safe", dostępnym pod adresem: /stay-safe

 §6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w terminie 1 doby, a każdorazowo nie później niż przed opuszczeniem Hotelu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na wystąpienie szkody
 2. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu Recepcji. 
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowywania w depozycie hotelowym.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na wynajętym parkingu hotelowym czy na parkingu przed frontem Hotelu, czy stało się to podczas świadczenia usług Valet Parking. 

 §7

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy od czasu opuszczenia Hotelu przez Gościa, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującym prawem. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze i leki przechowywane będą przez 24 godziny.  

§8

CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego. 

§9

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja lub General Manager pod adresem: HB4U7-GM@accor.com.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług, nie później niż w terminie 1 doby, jednakże każdorazowo przed opuszczeniem Hotelu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na dostrzeżone uchybienia.

§10

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz używania wszelkich urządzeń podobnych wytwarzających dym, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Za złamanie zakazu Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł, co nie wyłącza obciążenia Gościa kosztami wszelkich czynności niezbędnych do przywrócenia pomieszczeń hotelowych do należytego stanu (jak na przykład ozonowanie, etc.).Ponadto jeśli zaistnieje taka okoliczność, Gość zostanie obciążony kosztem wycofania pokoju ze sprzedaży.
 2. W Hotelu nie można przechowywać nielegalnych substancji, ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Spółkę Bachleda Luxury Properties Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzyniecka 29/lok. 202 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania prze Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 4. Zakazuje się prowadzenia w Hotelu aktywizacji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej. 
 5. Gość nie będzie powodować, a Hotel nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Hotelu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego, ani w inny sposób przeszkadzał pozostałym Gościom Hotelu.
 6. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym jego funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.
 7. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów oraz wykonywania sesji fotograficznych w celu ich rozpowszechniania bez uprzednio uzyskanej od Hotelu zgody wyrażonej na piśmie. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Gości zakazu nagrywania lub fotografowania wnętrz Hotelu pracownik Hotelu ma prawo odmówić zameldowania lub wymeldować Gości ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do żądania zwrotu środków za pobyt w Hotelu. Gość zobowiązany jest w obecności pracownika Hotelu usunąć na jego żądanie wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk przedstawiający wnętrza Hotelu.
 8. Postanowienia ujęte w §10 pkt. 7 Regulaminu dotyczą wykonywania fotografii i filmów w celach nie związanych z użytkiem prywatnym, pamiątkowym oraz rekreacyjnym, tj. w szczególności W celach: komercyjnych oraz na użytek obrotu gospodarczego.
 9. W razie powzięcia przez Hotel wiadomości o wykorzystaniu fotografii lub nagrań wideo wykonanych we wnętrzach hotelu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody, o której mowa w pkt. 7, hotel ma prawo do żądania odpowiedniego wynagrodzenia z tego tytułu oraz do żądania zaprzestania dalszego używania, jak też rozpowszechniania materiałów pozyskanych lub wykonanych wbrew niniejszemu regulaminowi. 

 

Zobacz na mapie
Zarezerwuj
+48 12 424 11 00
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij